Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1856)
z dniem 1 stycznia 2015 r. pracownicy Programu stali się pracownikami
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Zgodnie z art. 4 wyżej wymienionej ustawy realizowane zadania Programu dla Odry-2006
koordynowane są przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

korespondencję w powyższych sprawach należy kierować na adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

kontakt telefoniczny JRP Odra: tel. 71 - 337 89 34
Informacja telefoniczna RZGW: tel. 71 - 337 88 00

Sprawozdawczość, formularze

Informacja o realizacji zadań wynikających z Programu dla Odry-2006 w 2014r. oraz Sprawozdanie z realizacji zadań współfinansowanych ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na „Program dla Odry – 2006” za okres I – IV kwartału 2014 r.

Formularz sprawozdania do Informacji o realizacji zadań "Programu dla Odry - 2006" w roku 2014 XLS
Instrukcja wypełniania formularza PDF
Zasady kwalifikowania zadań inwestycyjnych do finansowania z rezerwy celowej Programu dla Odry - 2006" PDF
Zasady sporządzania sprawozdań rocznych przez jednostki realizujące zadania "Programu dla Odry - 2006" PDF